REGULAMIN KLUBU CZEKOLADA

PRAWO WSTĘPU

1. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez Klub Czekolada mają:
– osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważny dowód osobisty i dokonały opłaty za wejście do Klubu.
– przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę.
– przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z
przedstawicielem Organizatora.

2. Wejście do klubu jest jednorazowe.

3. W klubie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów analogowych.

4. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez osobę prawną lub fizyczną, którą wynajął Klub Czekolada ustala najemca we własnym
zakresie zgodnie z Regulaminem Klubu i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną.
5. Prawo do zniżki na bilet wstępu mają osoby, które posiadają ważną legitymacje studencką (wyznaczone imprezy).
6. Na imprezy organizowane przez Klub Czekolada wstępu NIE MAJĄ:
a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
b) osoby, zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych.
c) osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia do Klubu takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol, markery.
d) osoby, którym selekcjoner imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę (selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu).

REGULAMIN SZATNI

1. OPŁATA ZA KAŻDĄ POZOSTAWIONĄ RZECZ WYNOSI 5 ZŁ

2. KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE W ODZIEŻY.

3. W PRZYPADKU ZAGUBIONEJ ODZIEŻY Z WINY PRACOWNIKA, KLUB ODPOWIADA DO KWOTY NIE  WYŻSZEJ NIZ 300 ZŁ WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU ORYGINALNEGO-NUMERKA, NA PODSTAWIE KTÓREGO WYDAWANA JEST POZOSTAWIONA ODZIEŻ.

4. W PRZYPADKU ZAGUBIENIA NUMERKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM OBSŁUGĘ SZATNI. W CELU ODBIORU ODZIEŻY W/W. PRZYPADKU

NALEZY ZGŁOSIĆ SIĘ PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY LUB W DNIU NASTĘPNYM.

5. ZA ZAGUBIONY NUMEREK POBIERANA JEST OPLATA W WYSOKOŚCI 30 ZŁ

6. RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI PO IMPREZIE PRZECHOWUJEMY PRZEZ OKRES 14 DNI.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie Klubu Czekolada.
2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz osób
odpowiedzialnych za imprezę.
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatorów.
6. W miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno:
– spożywać żadnych napojów,
– wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu butelki, szklanki oraz inne,
– palić papierosów.
7. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w pkt. 4 poz. c Regulaminu, przedmioty te będą odbierane przez służby
porządkowe i przekazane uprawnionym organom.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora.
9. Ponadto zakazuje się:
– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
– rzucania wszelkimi przedmiotami,
– sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
10. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z
terenu imprezy lub przekazane Policji.
11. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Regulaminu, zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprez klubowych, materiał dowodowy
zostanie przekazany uprawnionym organom.
12. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.).

WARUNKI KOŃCOWE

1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych.
2. Goście Klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie Klubu.
3. Osoby dokonujące zakupu biletu lub osoby znajdujące się w Klubie Czekolada bez biletu mają w obowiązku zapoznać się z regulaminem Klubu,
oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu Klubu.
4. Osoby decydujące się na wejście do lokalu wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach swojego
wizerunku.

* Prawo do interpretowania wyżej przedstawionego regulaminu posiada wyłącznie właściciel KLUBU CZEKOLADA.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „Rozporządzeniem”). Najważniejszym celem tych przepisów jestwzmocnienie ochrony danychosobowych osób fizycznych, które są gromadzone iprzetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej„Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest GASTRO PROJEKT S.C. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wrocławskiej 18, e-mail: biuro@gastro-projekt.eu, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • wykonania usługi
 • wystawienia faktury
 • możliwości świadczenia usług cateringowych, gastronomicznych, promocyjnych
 • możliwości dokonywania rezerwacji
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej

i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza osobami zatrudnianymi w firmie i biurem księgowym.

3) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

 • wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@gastro-projekt.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

GASTRO PROJEKT Malwina Brencz, Paweł Mędrek s.c., ul. Wrocławska 18, 61-838 Poznań

7) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Profilowaniu.

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbądny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

9) Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.